Reorientacja w zdrowiu

Reorientacja w zdrowiu

Reorientacja w zdrowiu

W XXI wieku niezdrowy styl życia, określany mianem kryzysu zdrowotnego, odpowiedzialny jest za główną przyczynę przedwczesnych zgonów. Koszty ponoszone na leczenie chorób, będących konsekwencją niezdrowego stylu życia, stanowią połowę wszystkich kosztów związanych z opieką zdrowotną, a straty ponoszone z tego tytułu przez gospodarkę są dwukrotnie wyższe.

Żaden system ochrony zdrowia nie będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom zdrowotnym ludności bez dokonanie głębokich zmian w społecznej świadomości postrzegania i rozumienia zdrowia (health literacy). Działania związane z edukacją dotyczącą umiejętności odczytywania wpływu na zdrowie różnych obszarów życia człowieka i kształtowanie na tej podstawie zdrowego stylu życia stanowią największą szansę na budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. Służba zdrowia powinna z równą siłą angażować się w działania związane z przywracaniem zdrowia (leczenie chorób) jak i działania służące pomnażaniu i ochronie zdrowia (promocja zdrowia).

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na konieczność dokonania reorientacji w polityce zdrowotnej w kierunku działań promujących zdrowie, prowadzenia i wspierania edukacji prozdrowotnej oraz badań epidemiologicznych monitorujących stan zdrowotności.